[1991 - 2020] [Digital Information Society]
*niteeboy* fuck you ya dumb ass fat shit dick computer ass fucking phreak
           wanna be cunt hole shit box nigga without a fuckin tan you ball of
           ugly fat butter, crisco fuck head...fuck off!!!