[1991 - 2016] [Digital Information Society]
<gothgrrl> who set this retarded topic?
<gothgrrl> oh
<gothgrrl> haha
<gothgrrl> I did