[1991 - 2016] [Digital Information Society]
<spsyops> denmark suckx...
<spsyops> they log everything.